• facebook
  • soundcloud
  • youtube


Európa Kiadó koncert Szolnokon a Frakkban! – 2012- szeptember 08.

Badadada emlékére:

A m á s o d i k c s o p o r t a z u n d e r g r o u n d , m e l y n e k l e g e n d á j a t i s z t á b b f o r m á b a n é l t o v á b b , é s n e m h o r d o z ü z l e t i p o t e n c i á l t . P o n t o s a n t u d h a t ó , m i r e v i t t é k a z e l s ő c s o p o r t h o z t a r t o z ó k . J e l e n t ő s r é s z t ö v é k a m a g y a r p o p t ö r t é n e l e m h a l l h a t ó m ú l t j a . A z v i s z o n t s a j n o s , h o g y s o h a n e m d e r ü l h e t k i , m i v é f e j l ő d t e k v o l n a a m á s o d i k c s o p o r t k é p v i s e l ő i , h a a m e g f e l e l ő i d ő b e n a m e g f e l e l ő l e h e t ő s é g e k h e z h o z z á j u t n a k . A 6 0 – a s , 7 0 – e s é v e k f o r d u l ó j á n a k m a g y a r u n d e r g r o u n d z e n e k a r a i n e m i g e n k é r d ő j e l e z h e t t é k m e g a p o l i t i k á t . M é g i s o t t v o l t b e n n ü k v a l a m i s z o l i d a n f e l f o g h a t ó , m e r t m i n d a z , a m i n y u g a t r ó l b e s z i v á r o g v a r á j u k é s r a j t u k k e r e s z t ü l a k ö z ö n s é g r e h a t o t t , s z e m b e n á l l t a r e n d s z e r m e r e v s é g é v e l .
A K e x ( é s m i n d e n e k e l ő t t é n e k e s e , B a k s a – S o ó s J á n o s ) f e l l é p é s e i n e k t e l j e s k i s z á m í t h a t a t l a n s á g a u g y a n a z t a s z a b a d s á g v á g y a t , a z ö n k i f e j e z é s n e k u g y a n a z t a s z a b a d s á g f o k á t a d t a á t , a m i t v a d u l ó s m ó d o n a T ű z k e r é k ( é s g i t á r o s a R a d i c s B é l a ) , i l l e t v e a S y r i u s i m p r o v i z á l t d z s e s s z – r o c k j a .
N a g y h a l a d á s n a k s z á m í t o t t , a m i k o r m á r n e m c i b á l t a b e a h o s s z ú h a j ú f i ú k a t a r e n d ő r a b o r b é l y h o z , v a g y h a f a r m e r b e n b e e n g e d t é k ő k e t a B u d a i I f j ú s á g i P a r k b a . T e l t e k – m ú l t a k a 7 0 – e s é v e k , a f e l s z í n e n a l e g s z í n v o n a l a s a b b s l á g e r – r o c k o t j á t s z ó L o c o m o t i v G T é s a z ö n m a g u k p a r ó d i á j á v á f o r d u l t  k ő k e m é n y  r o c k b a n d á k m o z o g t a k , u n d e r g r o u n d n a k s o k á i g n y o m a s e m v o l t . E g é s z e n a d d i g , a m í g 1 9 7 8 – b a n a b u d a p e s t i k l u b o k b a n f e l n e m t ű n t a B a k s a – t a n í t v á n y F ö l d e s L á s z l ó , h o g y m e g k e z d j e i s m e r e t t e r j e s z t Q k u r z u s á t a b l u e s / r o c k k u l t ú r a t é m a k ö r é b e n . U g y a n e k k o r k e z d t e m a n i f e s z t á l n i N a g y F e r ó a h i p p i k é r d é s h e l y é b e l é p ő c s ö v e s p r o b l é m á t , a h a r d r o c k é s a p u n k h a r c i a s s á g á n k e r e s z t ü l .
F ö l d e s H o b o B l u e s B a n d j é v e l , é s N a g y F e r ó B e a t r i c é j é v e l k ö r ü l b e l ü l e g y i d ő b e n , d e t ő l ü k t e l j e s e n f ü g g e t l e n ü l j e l e n t m e g a 8 0 – a s é v e k i g a z i m a g y a r u n d e r g r o u n d j a , a l e g i n k á b b n e w w a v e – k é n t , ú j h u l l á m k é n t e m l e g e t e t t z e n e i v o n u l a t . A z a r t – p u n k ú t t ö r ő p r o v o k a t ő r e a S p i o n s .
H a a z e l s ő u n d e r g r o u n d m e z ő n y t h á r o m z e n e k a r ( K e x , S y r i u s , T ű z k e r é k ) r e p r e z e n t á l j a , a 8 0 – a s é v e k c s ú c s k o r s z a k n a k t e k i n t h e t ő e l s ő h a r m a d á t c s a k nem háromszor ennyi (Balaton, Trabant, Bizottság, Európa Kiadó, Kontroll Csoport, Neurotic, URH, Vágtázó Halottkémek). Miközben a Neoton és a Hungária táncdalai gondtalan álomvilágba röpítették százezernyi vásárlójukat, ezek a zenekarok más-más módon, de ab s z o l ú t a k t u á l i s é s s z e m é l y e s i n f o r m á c i ó k a t k ö z ö l t e k  m o c s k o s i d ő r ől  é s  r é m e s h e l y r ő l.
A z á l l a m i m o n o p ó l i u m o k s z ó r a k o z t a k a z e n é s z é s a k ö z ö n s é g i d e g e i v e l i s : a z e n e k a r o k n a k m ű k ö d é s i e n g e d é l y k e l l e t t , k ü l f ö l d r e e g y e t l e n ü g y n ö k s é g u t a z t a t t a ő k e t ( v a g y n e m), lemezt egyetlen kiadónál készíthettek (vagy nem), szövegeiket jóváhagyták (vagy nem), a tévé és a rádió játszotta a számaikat (vagy nem), a Kommunista Ifjúsági Szövetség lapjai írtak róluk (vagy nem). Aki élni akart, aki meg akart élni, annak alkalmazkodnia kellett.
A h i v a t a l o s s z a b á l y t e l f o g a d ó r o c k e r e k k e l e l l e n t é t b e n s z a b a d p o l g á r k é n t s z í n p a d r a l é p ő, a 8 0 – a s é v e k h a n g u l a t á t l e g h í v e b b e n t ü k r ö z ő, p u n k / n e w w a v e i n s p i r á l t a z e n e k a r o k a s z a b á l y t e r ő s í t ő n é h á n y k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e a n n a k i d e j é n a l i g k é s z í t h e t t e k l e m e z t.

Oszd meg

Leave a reply